Posted to MedZilla on 3/26/2017


Takeda Pharmaceuticals

Poland-, Manager Regionalny Dzia u OTC 1602960-MZ


 
 

Obecnie poszukujemy osoby do Dzia u OTC, kt ra b dzie odpowiedzialna za efektywne zarz dzanie sprzeda w podleg ym regionie poprzez zarz dzanie grup przedstawicieli oraz wsp prac z klientami sieciowymi oraz hurtowymi.
Miejsce pracy: teren woj. pomorskiego, zachodniopomorskiego i kujawsko pomorskiego

Opis stanowiska
 • koordynacja i monitorowanie pracy przedstawicieli Dzia u OTC w podleg ym regionie;
 • wsp praca z sieciami i grupami aptecznymi;
 • opracowywanie, wdra anie i monitorowanie cel w w zakresie promocji w regionie, sp jnych z og ln strategi firmy dla ca ego kana u dystrybucji w podleg ym regionie;
 • definiowanie potrzeb regionu w odniesieniu do powierzonych zada ;
 • dba o o sta e rozwijanie kompetencji zespo u przedstawicieli;
 • odpowiedzialno za regionalny bud et promocyjny oraz jego dystrybucj ;
 • dba o o dobry wizerunek firmy.

Oferujemy:
 • samodzielne i odpowiedzialne stanowisko;
 • zatrudnienie na umow o prac ;
 • programy rozwojowe i szkolenia podnosz ce kwalifikacje;
 • niezb dne narz dzia pracy (samoch d, laptop, telefon, tablet);
 • prac w atmosferze wsp pracy z ambitnym zespo em.Qualifications
Nasze oczekiwania
 • do wiadczenie sprzeda owe na rynku OTC, we wsp pracy z sieciami aptecznymi i grupami zakupowymi oraz hurtowniami farmaceutycznymi na powierzonym terenie;
 • minimum 3 letnie do wiadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym;
 • potencja przyw dczy i managerski (wizja, entuzjazm, motywacja, mentoring);
 • wysoko rozwini te umiej tno ci interpersonalne i przyw dcze;
 • zdolno negocjacyjne, analitycznego my lenia, proaktywno ;
 • umiej tno planowania w asnej pracy, podejmowania decyzji
  i rozwi zywania problem w;
 • wysoka kultura osobista, pozytywne nastawienie;
 • dobra znajomo pakietu MS Office (Excel, Word).
 • wykszta cenie wy sze;
 • prawo jazdy kat. B;

*LI-AB1-EUR


Schedule
Full-time

Please visit our website at takedajobs.com

 
 


* If a direct employer requests that you go to their web site and complete your application there in order to be
  considered, please do so. Applications for all positions are subject to each employer's specific requirements.